Shodan

1er Kata

SHODAN

Tai-jitsu kata Shodan - séquence 1
Tai-jitsu kata Shodan - séquence 2
Tai-jitsu kata Shodan - séquence 3
Tai-jitsu kata Shodan - séquence 4
Tai-jitsu kata Shodan - séquence 5-> Retour